, ,
  
 
   
.: .: -

-

article ..., ...
..., ... ( ....

article ...
... ()... ( . phyllon...

article
( . physis -...

article
, , ,...

article
, ...

article
( . phykos -...

article
(Phycomyces), ...

article
(Phycomycetes), ...

article
, ...

article
, ...

article
(....

article
(Ficus), ....

article
( ....

article
( ....

article
(Bubo), . ....Control Panel


http://bio-slovar.ru